Request Your Content


Confucius

Chow Yun-Fat

Confucius

Zhou Xun

Nan Zi

Wang Ban

Shu Sunwu

Chen Jianbin

Ji Sunsi

Ren Quan

Yan Hui

Yao Lu

Lu Jun

Chen Ran

Confucius' daughter

Lu Yi

Ji Sunfei

Kaili Zhang

Qi Guanshi

Xu Huan-Shan

Lao Zi

Qiao Zhenyu

Kong Li

Short Details

In 500 B.C., during Chinas famed 'Spring and Autumn Period', Kong Ze (Confucius), a commoner reverred for his outstanding wisdom, is made Minister of Law in the ancient Kingdom of Lu. Under his inspired leadership, Lu ascends to new heights but becomes a target of conquest for th. . .

Related Movies

Recently Viewed Movies