Request Your Content


The White Haired Witch of Lunar Kingdom

Fan Bingbing

Lian Nishang

Huang Xiaoming

Zhuo Yihang

Vincent Zhao

Jin Duyi

Wang Xue-Bing

Murong Chong

Ni Dahong

Wei Zhongxian

Cecilia Yip

Raksha's Master

Kevin Yan

Huang Taiji

Tong Yao

Ke Pingting

Yu Cheng-Hui

Ziyang

Xu Xiang-Dong

Bai Shi

Hu Xiaoguang

Zhuo Zhonglian

Jacob Cheung

Directing

Short Details

In the twilight of the Ming Dynasty, the Imperial court is plagued by corruption as tyrants rule over the land. With the Manchurians preying on a weakened empire, war is imminent. To save the victims from their suffering, sorceress Jade Raksha fights the soldiers that oppress peo. . .

Related Movies

Recently Viewed Movies