Request Your Content


Outrage Coda

Takeshi Kitano

Ôtomo

Toshiyuki Nishida

Nishino

Ken Mitsuishi

Gomi

Sansei Shiomi

Nakata

Yutaka Matsushige

Detective Shigeta

Ren Osugi

Nomura

Takeshi Kitano

Directing

Takeshi Kitano

Writing

Takeshi Kitano

Editing

Short Details

Ôtomo gets involved with new Yakuza battles after he comes back the Yakuza society.

Related Movies

Recently Viewed Movies