Request Your Content


Wu Kong

Eddie Peng

Sun Wu Kong

Shawn Yue

Erlang Shen

Ni Ni

Ah Zi

Oho Ou

Tian Peng

Zheng Shuang

Ah Yue

Qiao Shan

Juan Lian

Jason Kwan

Camera

Short Details

Sun Wukong (Eddie Peng) and Erlang Shen (Shawn Yue) come to the Immortal Mountain to cultivate their skills. They gain friendship, experience love and ultimately betrayal, growing throughout their life journey.

Related Movies

Recently Viewed Movies